Sóc Trăng - Những dấu ấn sau 5 năm học tập và làm theo Bác - Kỳ 1     (Lượt xem: 1318)

Trang chủ >> TIN TỨC >> Học và làm theo gương Bác

Cập nhật: 25/05/2021

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW ngày 19/8/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ  Sóc Trăng ban hành Kế hoạch số 18-KH/TU về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kế hoạch số 57-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tổ chức hội nghị học tập, quán triệt sâu rộng chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm và các nội dung liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập; chỉ đạo các Cấp uỷ, Tổ chức đảng xây dựng Chương trình, Kế hoạch cụ thể hoá, triển khai thực hiện tại cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Sóc Trăng - Những dấu ấn sau 5 năm học tập và làm theo Bác - Kỳ 1
 
 
Công tác tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-TC/TW và các chuyên đề có nhiều đổi mới.

   Trong 5 năm qua, các Cấp uỷ, Tổ chức đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội ban hành gần 1.294 Văn bản cụ thể hoá các Văn bản Chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phù hợp với thực tiễn từng cơ quan, đơn vị, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các Kế hoạch, Chương trình hành động của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị .

   Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của các Cấp uỷ, Tổ chức đảng được quan tâm đẩy mạnh, các nội dung của Chỉ thị, Kế hoạch thể hiện rõ trong tư tưởng chỉ đạo, thống nhất hành động; công việc cụ thể trong chương trình của từng Cấp ủy; Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội các cấp triển khai thực hiện đồng bộ, chất lượng, hiệu quả.

Giao lưu gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

     Hàng năm, công tác tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng từ hình thức đến nội dung, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, theo đó tăng cường tư tưởng, niềm tin, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Đảng và nhân dân, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dần trở thành nề nếp, thói quen trong lao động, sản xuất, làm việc và học tập của nhân dân trong tỉnh.

    Kết quả thực hiện các nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa XII

   Công tác quán triệt, tuyên truyền, học tập Chỉ thị 05 được các cấp, các ngành, cơ quan truyền thông chuyển tải bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực như: tổ chức các hoạt động tìm hiểu nội dung chuyên đề hàng năm; giao lưu điển hình tiên tiến, tọa đàm, hội thảo khoa học, nói chuyện chuyên đề, lễ báo công dâng Bác, thi kể chuyện, tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ; lồng ghép những nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các ngày truyền thống… Qua đó, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên có chuyển biến về nhận thức và hành động; tích cực tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; nâng cao ý thức thực hành đạo đức công vụ, điều chỉnh hành vi trong quan hệ với nhân dân, với đồng chí, đồng nghiệp nơi công tác; ngăn chặn có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, giúp cán bộ, đảng viên nhận biết sâu sắc những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, cá nhân mình và của đồng chí mình, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức ciến đấu của Tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Hội thi kể chuyện về tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại huyện Long Phú.

   Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của Cấp ủy, Tổ chức đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể các cấp. Bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, dễ tiếp cận như: cải cách hành chính, xây dựng, bổ sung và ban hành bộ tiêu chí, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức sát hợp với chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và tổ chức đánh giá việc thực hiện.  

   Các Cấp ủy Đảng, Chính quyền còn chủ động, linh hoạt lồng ghép với quá trình phát triển kinh tế, xã hội thông qua các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt phong trào xây dựng nông thôn mới, thu hút đông đảo các tổ chức, cá nhân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. Qua từng năm, chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, việc học tập và làm theo Bác thấm sâu vào đời sống tinh thần xã hội cũng như trong lao động và sản xuất của nhân dân, nhiều kết quả nổi bật được ghi nhận, nhiều mô hình mới, cách làm hay ở cơ sở đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư.

Nhiều phong trào thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế.

   Nổi bật là các phong trào thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế như: Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển; Lao động giỏi, Lao động sáng tạo; Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; Luyện tay nghề, thi thợ giỏi; Hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp. Các phong trào thi đua xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội như: Chung sức xây dựng nông thôn mới; Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau; Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

   Thành quả việc học tập và làm theo Bác mang lại đó là đã góp phần đưa kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh tiếp tục có bước tiến đáng kể. 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt mức từ 5,22% đến 7,3%. Đến cuối năm 2020, Sóc Trăng đã có 1 huyện (huyện Mỹ Xuyên) đạt chuẩn huyện NTM, 1 Thị xã (thị xã Ngã Năm) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và 50 xã đạt chuẩn NTM, vượt chỉ tiêu đề ra từ đầu nhiệm kỳ. Số xã đạt chuẩn NTM chiếm đến 62,5% tổng số xã toàn tỉnh và tỷ lệ này bằng với tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM bình quân của cả nước; đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh chỉ còn dưới 3%.

Công trình đường trục Tôm - Lúa từ thành phố Sóc Trăng.

   Những công trình của ý Đảng - lòng Dân đã và đang đánh thức tiềm năng Sóc Trăng, như đường trục Tôm - Lúa từ thành phố Sóc Trăng về các xã vùng sâu Mỹ Xuyên; Bệnh viện Đa khoa, Bệnh viện Sản nhi đưa vào sử dụng, khang trang, hiện đại, chăm sóc tốt hơn sức khỏe nhân dân. Tượng đài nhà Bác học Lương Định Của được đặt tại Công viên 30/4 - Trung tâm Thành phố là biểu tượng, niềm tự hào cho ngành nông nghiệp của tỉnh. 

Tượng đài nhà Bác học Lương Định Của.

   Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh như: Tổ chức các hội nghị chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hội nghị chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân văn, nhân đạo; Hội nghị trực tuyến triển khai Chuyên đề; gặp gỡ, giao lưu với nghệ sĩ - nhân vật hoá hình tượng Bác Hồ trên sân khấu; Chuỗi các hoạt động tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người gắn với thực hiện Chuyên đề năm 2019 và kỷ niệm 129 năm ngày sinh nhật Bác; Chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chuyên đề năm 2020; Cuộc thi viết “Gương điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

(còn tiếp kỳ cuối)

Châu Đoan - Văn Đại - Sa Phép


QUẢNG CÁO
    Book365
     

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP - ĐÀI PT & TH SÓC TRĂNG.

Giám đốc: Nguyễn Văn Bốn.

Giấy phép số: 287/GP-TTĐT cấp ngày 22/12/2016.

Địa chỉ: 132 Trần Văn Bảy, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299 3822598 - Fax: 0299 3825876.

® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

Ghi rõ nguồn THST.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.
Phát triển bởi: Phòng Kỹ thuật Đài PT & TH Sóc Trăng.
Soc trang - truyen hinh soc trang - dai th soc trang - dai truyen hinh soc trang - th soc trang - Soc trang TV - thoi su soc trang - THST - truyen hinh - soc trang online